Købsvilkår

BETALING
Kørepenge faktureres efter Statens kilometertakst. Rejse- og opholdsudgifter refunderes iflg. originale udgiftsbilag. Konsulentydelser tillægges moms jvf. gældende lov. Ved længerevarende undervisnings- eller supervisionsforløb faktureres ydelsen månedsvis bagud.

GENERELLE RETNINGSLINJER
DFTI's medarbejdere og konsulenter har tavshedspligt om alle kundeforhold. DFTI's konsulenter deltager ikke i kursusforløb eller undersøgelser som har til formål at afskedige specifikke medarbejdere eller ledere, ligesom mundtlige eller skriftlige referater fra DFTI's konsulenter ikke må anvendes i personalesager.

AFLYSNING
Ved aflysninger, som sker på kundens foranledning, senere end 1 måned før kursusstart faktureres 50% af det aftalte honorar. Ved aflysninger der sker senere end 14 dage før kursusstart, faktureres hele det aftalte honorar. Ved hel eller delvis aflysning fra konsulentens side forsøger DFTI at skaffe en kvalificeret afløser. Hvor dette ikke er muligt, tilbydes kunden et tilsvarende arrangement inden for en nærmere aftalt periode.

Dorte Jensen
Direktør for DFTI
Kontakt Dorte Jensen
Tlf. 7217 0765
dorte.jensen|dfti.dk