Supervisoruddannelse (15 ECTS)

DFTI udbyder i samarbejde med KOMPONENT» (Kommunernes udviklingscenter) en 1-årig uddannelse til eksamineret supervisor.

Supervisoruddannelsen giver i alt 15 ECTS-point og udbydes på modulerne "Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling" (10 ECTS) og "Coaching" (5 ECTS) under Den Offentlige Lederuddannelse hos KOMPONENT.

Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder


Som supervisor er du med til at sikre faglig udvikling og en høj kvalitet i relationen med borgeren. Du bidrager til, at medarbejderne løser deres kerneopgaver og sikrer medarbejdernes fortsatte udvikling, engagement og trivsel i arbejdet. Gennem supervision udvikler medarbejderne deres faglighed gennem deres arbejdsliv, lærer af deres erfaringer og prioriterer deres egen trivsel gennem styrket tilstedeværelse og refleksivitet i opgaveløsningen.

Supervision kræver sans for formidling. Det kræver også evne til at arbejde med en særlig kombination af faglighed, selvindsigt og empati. Sidst men ikke mindst kræver det evner til at skabe fagligt relevante perspektiver på supervisandens emner og problemstillinger.

Supervision er en tilgang, der sikrer, at hver enkelt medarbejder med faste intervaller forholder sig reflekterende til sin egen praksis. Supervision har altid et tre-foldigt fokus:

1) Det færdighedsorienterede – at være fagligt velovervejet og kompetent.
2) Det indsigtsorienterede – at være nuanceret i sin indlevelse både i borgeren og i en selv.
3) Det relationelle – at have fleksible og stærke kontaktfærdigheder i mødet med borgerne.

Alle medarbejdere inden for de ’menneskebehandlende’ fag står regelmæssigt i situationer, hvor de vante rutiner ikke slår til. Hvor der opstår faglig tvivl, menneskelig usikkerhed og frustration, eller hvor den nødvendige kontakt kompliceres eller forstyrres. Man kan blive i tvivl om og mangle svar på, hvordan man omsætter sin faglighed med tilstrækkelig fleksibilitet og hensyntagen til den konkrete borger, og hvordan man bearbejder de personlige reaktioner, der karrieren igennem vil opstå og påvirke en. Supervision er designet til netop at beskæftige sig med disse løbende udfordringer og læringsmuligheder.

Som supervisor står du med en opgave af primært udviklende og støttende karakter: At fremme supervisandens vedvarende fagpersonlige udvikling, så nye erfaringer integreres med eksisterende viden og kompetencer. Målet er på lang sigt at skabe en sikker og nuanceret fagpersonlig identitet hos alle medarbejdere.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Dansk Familieterapeutisk Institut – DFTI og KOMPONENT – Kommunernes udviklingscenter. Forløbet er forankret i Dansk Familieterapeutisk Instituts centrale værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar og er baseret på 30 års erfaring med efteruddannelse af fagpersoner med vidt forskellig uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund. Tilgangen er i høj grad praksis-, oplevelses- og relations-orienteret. Der arbejdes med det personlige udtryk og tilstræbes, at den enkelte deltager gennem uddannelsen udvikler sin egen stil som supervisor. At blive uddannet supervisor hos os indebærer en individuel, fagpersonlig udviklingsproces.

Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold kvalificerer den studerende som supervisor. Derudover bibringer den færdigheder og kompetencer, der kan bruges i en lang række beslægtede fagområder som for eksempel kollegial refleksion, faglig vejledning, coaching og udviklingssamtaler. Deltageren klædes på til at varetage en række vigtige opgaver som supervisor:

 • skabe tid og rum til eftertanke – at forstå hvad der skete
 • overveje alternativer – hvad kunne jeg have gjort?
 • få perspektiv og planlægge – hvad gør jeg fremover?
 • få indsigt i og bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig, hvorfor reagerer jeg som jeg gør?
 • opnå indsigt og indlevelse i andre – træne sin empati
 • øge relationskompetencen – dvs. evnerne til at skabe udviklende relationer
 • udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende
 • få hjælp til tydeliggørelse af opgaver og ansvarsområder
 • opnå forståelse for egne muligheder og begrænsninger
 • erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed
 • forebygge nedslidning, stress og udbrændthed
 • bevare engagement og udvikling i arbejdslivet

Der arbejdes med følgende temaer på uddannelsen:

 • Supervisionsbegrebet - samtalens struktur, faser og opgaver
 • Supervisionens roller, emner til supervision, forberedelse
 • Rammekontraktens betydning, afgrænsning
 • Supervisionsgruppen - måder at bruge gruppen
 • Supervision og terapi, overføring og mod-overføring, reflekterende team
 • Rørt, ramt eller rystet, traumatisering, stress, parallelprocesser
 • Supervision og ledelse - lederdeltagelse i supervision og leder som supervisor
 • Egenomsorg og supervisorrollen

Tilrettelæggelse

Forløbet består at i alt 17 undervisningsdage (fordelt på 8 moduler), 7 træningsdage, 1 vejledningsdag og eksamen. Der sker en løbende opsamling og progression på tværs af ovenstående temaer, ligesom deltagerne gennem forløbet står for egne supervisionsforløb samt mødes i deres træningsgrupper til træningsdagen mellem hvert modul.

Gennem hele forløbet mødes de studerende for at øve supervision, ligesom de mødes i træningsgrupper ca. 6 timer mellem hvert undervisningsmodul.

I forbindelse med opgaveskrivning følger selvfølgelig konkret sparring og vejledning med fokus på temaer, teorier, metoder, m.m.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Særlige forhold

KRAV TIL DELTAGELSE
Fravær på uddannelsen må maks. være 2 undervisningsdage og 1 træningsdag. Hvis dette overskrides, må den studerende henvende sig til holdlederen for at finde en mulig kompenserende løsning.

Deltagelse forudsætter, at de studerende gennem hele forløbet har mulighed for at øve supervision og vil mødes i træningsgrupper ca. 6 timer mellem hvert
undervisningsmodul.

BEMÆRK at kompetencefonden kan søges til uddannelsen. Du kan søge støtte til uddannelsen via Kompetencefonden og dermed få dækket op til 80% af deltagerprisen. Du kan få mere info om dette gennem COK.

Eksamensform

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig del. Ved bestået eksamen gives en individuel karakter på 7-karakterskalaen. Ved bestået eksamen tildeles to eksamensbeviser på diplomniveau tilsvarende 15 ECTS; 10 ECTS for grundmodulet ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” og 5 ECTS for valgmodulet ”Coaching”.

Skriftlig del:
Ud fra et supervisionsforløb på minimum 3 sessioner skrives en skriftlig opgave på ca. 10 sider (24.000 tegn inkl. mellemrum). Forløbets kontrakt og rammer beskrives kort sammen med opgavens problemformulering. Der skal være tale om en supervisionsfaglig problemstilling, som kan illustreres gennem det aktuelle forløb. Problemstillingen diskuteres med referencer til relevant teori. Endelig skal der i opgaven indgå refleksioner over den studerendes egen arbejdsproces og udvikling gennem uddannelsen.

Mundtlig del:
Eksaminationen sker som en fremlæggelse og diskussion, bl.a. med afsæt i den skriftlige opgave, med en underviser fra den studerendes eget hold samt en eksternt beskikket censor. Den mundtlige eksamen har en varighed af 45 minutter pr. studerende.

ECTS

15.00


TILMELDING VIA KOMPONENT »


Her fortæller direktør og partner i DFTI, Peter Mortensen, om supevisoruddannelsen:
Peter Mortensen fortæller om supervisoruddannelsen hos COK / DFTI


SAGT OM UDDANNELSEN AF VORES STUDERENDE:
Familiekonsulenterne siger:
“Jeg synes uddannelsen har givet mig en skarpere tilgang til supervision af familierne, så de får den opkvalificering de har brug for i arbejdet med de anbragte børn.”
- Rikke Stigaard Thomsen, Thisted Kommune
- Lise Hau Bruun Jensen, Lemvig Kommune
- Malene Welling, Silkeborg Kommune

Lederne siger:
“Jeg har taget uddannelsen for min personlige udvikling, for at kunne supervisere og for at få elementer af uddannelsen ind i personaleudviklingen. Hele tilgangen kan overføres til ledelse helt generelt. En ekstra bonus er, at jeg nu føler mig meget mere kvalificeret i mine krav og forventninger til supervisionen af mit eget personale og i valget af, hvilken supervisor og supervisionsform jeg vil vælge.”
- Lise Claesson, leder Julemærkehjemmet, Hobro (leder 11 år)
- Mette Marie Drastrup,ass. leder Løvdal, Vodskov (leder 3 år)
- Marianne Gertz, dagtilbudsleder, Skanderborg (26 år)
- Jeanette Videcrantz, dagtilbudsleder, Rødovre (leder 15 år)
- Ulla Koefoed, leder af Synergaia, Herning (leder 6 år)
- Camilla Damsgård Hassing, teamleder, børne- og familierådgivningen Thisted Kommune

Psykoterapeuterne siger:
“For mig er det en rigtig god ide at kombinere arbejdet som psykoterapeut med at kunne supervisere, for det udvider mit arbejdsområde og det giver afveksling og inspiration i arbejdet.”
- Lone Andersen, familieterapeut Aalborg Kommunes Rusmiddelcenter
- Anni Brejnholt, familieterapeut Ung Kurs, Fyn
- Anette Gernow, psykoterapeut, Kræftens bekæmpelse, Vejle
- Pia Damgård Hardysøe, familieterapeut TUBA, Viborg-Holstebro
- Solveig Outsen, psykolog og familieterapeut TUBA, Viborg - Holstebro
- Leif Storgaard Pedersen, familieterapeut, Haderslev

Bemærk, at mange andre faggrupper også kan have glæde af uddannelsen!

TILMELDING VIA KOMPONENT »

Supervisor
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Bilag
Fakta
STUDIESTART 2021 - AARHUS:
30. august 2021 (holdet er fyldt - venteliste oprettet)
DFTI
Yrsavej 34
8230 Åbyhøj

Download programmet for Aarhus 2021-22 »


PRIS AARHUS 2021 (inkl. undervisningsmaterialer og eksamen):
34.995 kr. ekskl. moms
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før studiestart. Afholdes som eksternatforløb.

----

STUDIESTART 2022 - VALBY:
4. januar 2022
DFTI
Trekronergade 126A
2500 Valby

Download programmet for Valby 2022 »

PRIS VALBY 2022 (inkl. undervisningsmaterialer og eksamen):
35.995 kr. ekskl. moms
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før studiestart. Afholdes som eksternatforløb.

---

Al undervisning foregår kl. 9.00-17.00
9-12: Undervisning
12-13: Frokost
13-14: Gruppetid
14-17: Undervisning

TILMELDING VIA KOMPONENT »