Formål og temaer

GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER, TEORI OG METODE
Første semester har til formål er at give et grundlæggende kendskab til og begyndende færdigheder i at anvende supervision som metode. Det leder frem til, at den studerende kan lave aftale/kontrakt om et supervisionsforløb - individuelt eller med en gruppe. Dette forløb skal fortsætte gennem resten af uddannelsen og danne grundlag for den skriftlige opgave til eksamen.

Temaer
 • supervision – begrebets og metodens historie og udvikling
 • teoretisk og praktisk indføring i samtalestruktur
 • samtalens faser og opgaver
 • supervisionens roller – supervisor og supervisand,
 • at lære sig selv at kende som supervisand
 • at finde og fremlægge emner til supervision – hvad egner sig?
 • kontraktens betydning – i enkeltsessioner som i forløb
 • afgrænsning i forhold til konsultation, rådgivning, faglig vejledning og coaching


SELVREFLEKSION OG PERSONLIG LÆRING I SUPERVISION
Andet semester har til formål at skabe fortrolighed med den indsigtsorienterede del af supervisionsarbejdet.

Temaerne fra første blok uddybes og knyttes til de erfaringer den studerende høster i sit supervisionsforløb, samt på uddannelsen.

Hertil kommer et særligt fokus på supervision som metode til øget selvindsigt, som redskab til at arbejde med overføring, modoverføring og parallelprocesser, og som forebyggende indsats overfor udbrændthed og sekundær traumatisering.

Temaer
 • kontrakter – med henblik på institutionen, gruppen og den enkelte supervisand
 • indsigtsorienteret supervision – de personlige refleksioner
 • grænselandet mellem supervision og terapi
 • introduktion til brug af reflekterende team
 • rørt, ramt og rystet – fokus og interventionsmuligheder
 • procesorienteret samtale
 • overføring, modoverføring og arbejdet med parallelprocesser
 • supervision og ledelse, muligheder og faldgruber
 • ledere – egen supervision og fællessupervision


INTEGRATION OG PERSONLIG STIL
Tredje semester har til formål at integrere de opnåede teoretiske og praktiske færdigheder, så den studerende finder sin egenart og personlige stil som supervisor.

Semesteret indledes med at den studerende formulerer sin fagpersonlige målsætning som supervisor, og vælger problemstilling til sin eksamensopgave. Med afsæt i den individuelle fagpersonlige målsætning arbejdes med at opnå et nuanceret billede af egne muligheder og begrænsninger som supervisor. Temaerne fra de forudgående blokke indarbejdes yderligere, og vi fortsætter træningen som kendt fra de første semestre.

Vi arbejder der udover med supervision i meta-perspektiv – det vil sige at vi gennem denne blok arbejder med supervision af supervisionsopgaverne. Denne form hjælper den studerende til at kunne reflektere over egen praksis – at kunne analysere samspil i supervisionsgrupper, og opnå øget indsigt i sin egen andel i samspillet med supervisanden og supervisionsgruppen.
Et særligt fokus kommer på kreative måder at arbejde med supervisionsgrupper,
med sigte på øget involvering og mere fælles læring i gruppen.

Semesteret afsluttes med, at den studerende evaluerer sit uddannelsesforløb og indstiller sig til eksamen.

Temaer
 • elementer i en supervisionsvenlig kultur, tillid, konflikter og samarbejde
 • at arbejde i og med supervisionsgruppen – ressourcer og udfordringer
 • supervisionsgruppens arbejdsklima
 • kreativ inddragelse af supervisionsgruppen
 • samarbejdsvanskeligheder i supervisionsgruppen
 • afgrænsning til samarbejds- eller personaletræning
 • introduktion til direkte supervision som metode
 • kreativ brug af supervisionsgruppen
 • egenomsorg og supervisorrollen